Вие сте тук: Home » Политика на поверителност

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„Куул Травел България“ ЕООД е дружество с ограничена отговорност, надлежно учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. „Константин Величков“ 45, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК: 201538438. Извършвайки дейността си, „КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД обработва лични данни, свързани с физическа идентичност (име, ЕГН, адрес, месторождение, телефон, паспортни данни и други), с икономическа и социална идентичност (образование) на студенти с цел:

  • изпълнение на договорни отношения във връзка с младежки програми за културен обмен на студенти, осигуряване на работна оферта, квартира, транспорт, американска SIM карта, ISIC карта (Work and Travel USA, WAT USA All Inclusive);
  • изпълнение на договорни отношения във връзка с езикови курсове и образование в чужбина;
  • организиране на информационни срещи (Моето образование в чужбина, Презентационни срещи в университетите по програмата Уорк енд Травел – Роуд Шоу);
  • съдействие при провеждане на интервюта, попълване и подаване на документи за работа и работна виза, връщане на данъци.

Настоящите правила целят да Ви информират за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права в тази връзка.
Защитата на Вашите лични данни е от изключителна важност за нас. „КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД обработва Вашите лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни, Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 („GDPR”), както и приложимото европейско и българско законодателство. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни.

Цели на обработването

Предоставените от Вас лични данни се обработват и използват от „КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД само и единствено за посочените цели. Те включват по-специално:

Кандидатстване по програма Уърк енд Травъл в САЩ, както и за участие в различни събития, организирани и провеждани от „КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД като, но не само: събития за промотиране на програма Уърк енд Травъл в САЩ, курсове, състезания и други.

Заявленията за кандидатстване, както и документите, които се прилагат към тях, съдържат лични данни (напр. автобиография, диплома за завършено средно образование, данни за контакт и др.)

Сключване на договори – тук се предоставят данни, необходими за сключване и изпълнение на договора, както и други изискуеми по закон данни. Използване на формуляри за контакт – в случай, че използвате формуляра за контакт за запитвания, предоставената от Вас информация във формуляра, включително данните за контакти, се използват за обработка на запитването и се съхраняват за последваща употреба, ако възникнат въпроси за последващи действия.

Срокове на съхранение

Личните данни се съхраняват в съответствие с изискванията на действащото законодателство в Република България. В случаите, когато няма законово изискване за съхранение на данни, „КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД изтрива и унищожава съхраняваната информация веднага след изпълнение на целите за обработка, данните на хартиен носител се унищожават механично, а тези на електронен носител се заличават. Сроковете за съхраняване на данните определени в нормативни актове са:

  • по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (10 години);
  • по Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години);
  • за задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години).

Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, да възрази срещу обработката на личните му данни и да изиска от администратора заличаване, коригиране, блокиране или предоставяне на трети лица на негови лични данни.

Предоставяне или трансфер на лични данни

„КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД може да предостави лични данни на трети лица, като основната цел е да се предложи качествено, бързо и комплексно обслужване, след като се увери, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.

Това могат да бъдат органи, институции и лица, на които се предоставят лични данни по силата на действащото законодателство.

Предоставяне на лични данни се извършва доброволно от клиентите и с тяхното информирано съгласие. Непредоставянето на поискана лична информация може да попречи при изпълнение на предлаганите услуги или спазването на законови изисквания.

В случай, че достъпът до сайтовете на „КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД по някакъв начин Ви свърже с достъп до други социални мрежи като Facebook, Instagram, YouTube и други такива, „КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на общите условия на тези сайтове.

В такива случаи следва да се запознаете подробно с общите условия на съответните сайтове.

Вашите права за защита на личните данни

Във връзка със защитата на личните Ви данни, Вие разполагате със следните права:

– Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, да възрази срещу обработката на личните му данни и да изиска от администратора заличаване, коригиране, блокиране или предоставяне или непредоставяне на трети лица на негови лични данни.

Физическото лице има право да оттегли съгласието си за обработка на лични данни и да подаде оплакване по всяко време до Комисията за защита на личните данни.

Сигурност на личните Ви данни

Във връзка с изпълнение на задълженията си като доставчик на услуга, „КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД въведе необходимите технически и организационни мерки срещу неоторизирана или незаконна обработка, достъп, предоставяне, копиране, промяна, съхранение, възпроизвеждане, показване или дистрибуция на лични данни.
„КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД периодично ще актуализира и публикува своите Правила за защита на личните данни, ако това е нужно.

Контакти:

„КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК: 201538438 – администратор на лични данни.

За въпроси, свързани с настоящите Правила за защита на личните данни или обработката на данните Ви, моля, свържете се с:

Петър Константинов Пантов – длъжностно лице по защита на личните данни

Адрес за кореспонденция – гр. Варна, ул. „Константин Величков“ 45

Телефон – 0886 104 866,
Е-mail – maria@cooltravel.bg